Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. BEVEZETÉS

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) Az Élet Menete Alapítvány (székhely: 1136 Budapest Hegedűs Gy. utca 8.  a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.eletmenete.hu  internetes weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza. Szolgáltató adatkezelésének részletes szabályait az Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat tartalmazza.

A Weboldal célzottan személyes adatot nem kezel és nem gyűjt, a működése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az EU 2016/679 számú rendelete, a General Data Protection Regulation, azaz az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Információs törvény), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt), továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Az alábbi értelmező rendelkezések a GDPR alapján kerültek meghatározásra:

  1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  2. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;;
  4. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;.

 

III. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

A Weboldal bárki által meglátogatható. A látogatókra vonatkozóan a Szolgáltató nem gyűjt vagy kezel adatot.

 

 

IV. NÉVTELEN ADATOK ÉS COOKIE-K

A Szolgáltató a Weboldalról többségében névtelen információkat gyűjt be, mint például a keresések. Amikor a látogató meglátogatja a Weboldalt, a Szolgáltató nem gyűjt be semmilyen személyes adatot, amíg a látogató erre felhatalmazást nem ad. A Szolgáltató feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, javíthassa. Ennek során a Szolgáltató beépíthet úgynevezett cookie-kat, amelyek összegyűjtik a látogató első szintű domain nevét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját. A cookie-k önmagukban nem használhatók a látogató azonosságának feltárására. A cookie egy olyan fájl, amely a látogató böngésző programjára kerül megküldésre, és a számítógép merev-lemeze tárolja. A cookie-k nem rongálják a látogató számítógépét. A böngésző programot be lehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha cookie érkezik, és ilyen módon a látogató eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott cookie-t vagy sem.

V. JOGORVOSLATI JOG

A felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa esetlegesen kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A Szolgáltató mint adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Irodához még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Szolgáltató költségtérítést állapíthat meg.

A Szolgáltató a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben (i) azt a felhasználó írásban jelzi a info@eletmenete.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel, illetve a Szolgáltatónak címzett és a Szolgáltató székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal; (ii) ha kezelése jogellenes, (iii) az adatkezelés célja megszűnt, vagy (iv) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az NAIH elrendelte.

Amennyiben a felhasználó a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, az ellen annak közlésétől számított 30 naptári napon belül bírósághoz vagy a NAIH-hoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Weboldal: http://www.naih.hu) fordulhat.

A Szolgáltató az érintett felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az érintett felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Tájékoztató megfelelő módosítására.

 

Jelen Tájékoztató 2018. december 1. napján lép hatályba.